Karaoke

Aiju Salminen / Finlande / 2004 / Animation / 6min30 / Sans dialogue / Turku Arts Academy

Un panda et un monstre transforment un bar karaoké en champ de bataille musical.